Zakup bez akcyzy

Obecnie podatek akcyzowy za litr oleju wynosi 1,18 zł czyli 1118,00 zł netto za 1000 litrów. Daje to wymierną oszczędność ok. 297 zł brutto przy zakupie jednej beczki 205 litrów)

Podmiot, który zużywa na własne potrzeby oleje hydrauliczne, przekładniowe lub przemysłowe specjalistyczne może nabywać je z pominięciem akcyzy pod warunkiem rejestracji w najbliższym urzędzie celnym. Nie ma możliwości zakupu z pominięciem podatku akcyzowego jeżeli produkt będzie dalej odsprzedany (o ile nie ma się składu celnego).

Z przywileju mogą skorzystać np. zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne, które nie odsprzedają oleju i zużyją go na własne cele. Dotyczy olejów wyłącznie mineralnych, które należą do grupy hydraulicznych, przekładniowych i przemysłowych specjalistycznych (zakup bez akcyzy nie dotyczy więc np. olejów silnikowych lub smarów)

Konieczna jest w tym celu jednorazowa rejestracja chęci zakupów oleju bez akcyzy w najbliższym Urzędzie Celnym:

Należy wypełnić druk zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R i do niego należy dołączyć:

1) oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł wpłaconej na konto Urzędu Miasta.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że jest to opłata z tytułu wydania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku akcyzowego.

2) oryginał lub notarialne bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów założycielskich firmy:

-aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
-wpis(y) do Ewidencji Działalności Gospodarczej
-umowę Spółki
-decyzję w sprawie nadania numeru NIP
-zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
-potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

3) W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem w KRS) wraz oryginałem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto wskazane Państwu przez Urząd Celny, z adnotacją na dowodzie wpłaty – “opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa”.

4) Ponadto oświadczenie w którym zostaną wskazane:

-adresy miejsc wykonywania działalności
-rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ośmiocyfrowymi kodami CN (kod CN jest różny dla każdej z grupy olejów)
-określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych, (w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy)

Warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie stosuje się w przypadku (Art.32):

a) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub,

b) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego lub,

c) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego lub,

d) importu przez podmiot zużywający

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego:

– podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi podmiotowi dostarczającemu je przedstawić pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego (AKC-PR)

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych.  Szczegóły dotyczące przedmiotowych ewidencji określa DZ.U.32 poz 251

Powyższe informacje mają jedynie charakter informacyjny, nakazuje się zapoznać z aktualnym stanem prawnym dotyczącym zakupów olejów smarowych z pominięciem akcyzy.

___________________________________________________________

klikając w poniższy link można pobrać formularz zgłoszeniowy AKC-R do urzędu celnego:
(należy kliknąć w “Pobierz plik”)

AKC- R – plik do pobrania z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów

Po złożeniu formularza otrzyma się potwierdzenie AKC-PR, którego kopię należy nam przesłać.

___________________________________________________________

Upoważnienie osoby/osób, które mogą podpisać dokument odbioru dostawy oleju bez akcyzy:

plik upoważnienia osób do podpisu dokumentu dostawy

wypełniony należy nam odesłać.

___________________________________________________________